T&K -haku

Kokeiluhankeen tutkimus ja kehittämistoiminnan haku muodostaa alustan yritysvetoisten T&K -hankkeiden edistämiseksi. T&K -haussa rahoitettavien yrityshankkeiden tavoitteena tulee olla edistää pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaa ja kunnostamista,sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Pääpaino haussa on kokeilevalla tutkimisella ja kehittämisellä.

Avoimen haun tavoitteena on tukea kokeiluja, joita koordinoimalla ja joista viestimällä voidaan lisätä kestävän riskienhallinnan osaamista ja kehittyneiden kunnostusmenetelmien laajamittaista käyttöönottoa. Haku on avoinna hanke-ehdotuksille 30.5.2018 saakka.

Hankkeiden tulee perustua olemassa olevan perustutkimuksen hyödyntämiselle uusien toimintakäytäntöjen, menettelytapojen tai sovellusten kehittämiseksi. Hankkeisiin voi sisältyä myös teknisten ratkaisuiden pilotoimista ja skaalaamista.

Hakijoiksi ovat kelpoisia kaikki rekisteröidyt yhtiöt, elinkeinonharjoittajat, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yhdistykset.

Rahoitettuja tutkimus- ja kehittämishankkeita

Superhydro- ja oleofobisiin pinnoitteisiin perustuvan öljynerottimen kehittäminen öljyisten vesien käsittelyyn (SUPER-OE)

Hankkeessa kehitetään uudentyyppistä superhydro- ja oleofobisiin pinnoitteisiin perustuvaa öljynerotinta, joka erottaa tehokkaasti erilaiset kevyet nesteet. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia kestävämpiä tapoja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksessa tehtävään öljyisten pohja-, pinta- ja kaivantovesien käsittelyyn. Kehitettävä menetelmä perustuu uuteen teknologiaan ja mahdollistaa jätettä tuottavan aktiivihiiliprosessin korvaamisen kiertotaloutta tukevalla puhtaampien jätejakeiden erottamisella. > Lisätietoa hankkeesta

Testipaketti biohajoamispotentiaalin arvioimiseksi öljyhiilivedyillä pilaantuneessa maassa (BIOPOT)

Hankkeessa kehitetään kaupallinen menetelmäpaketti öljyhiilivedyillä pilaantuneen maa-aineksen biohajoamispotentiaalin testaamiseen laboratoriossa. Tavoitteena on luoda testipaketti, jota voidaan käyttää pilaantuneen maaperän ja pohjaveden in situ ja on site kunnostuksen projekteissa sekä monitoroidun luontaisen puhdistumisen (MNA) arvioimiseksi. Testipaketti tukee kestävän kunnostamisen mukaisia hankkeita, koska se antaa yhden lisätyökalun paikan päällä tapahtuvan maan puhdistuksen toteuttamiseen.>  Lisätietoja hankkeesta

Pohjaveteen liuenneiden VOC-yhdisteiden poisto – uuden innovaation pilot- ja kenttäkokeet (INNOVOC)

Hankkeessa testataan veteen liuenneiden VOC yhdisteiden volatilisaatiota ja poistumista vedestä, sekä niiden kulkeutumista kaasufaasiin, maa-aineksen kaasutilavuuteen ja sieltä pois maanpäälliseen ilmaan. Tavoitteena on selvittää miten eri tiheyttä, liukoisuutta ja molekyylimassaa edustavat VOC:it saadaan poistettua vedestä ja tarvittaessa kerättyä talteen. Käytettävä menetelmä on uusi ja sitä testataan vaihtoehtona perinteiselle air sparging –tekniikalle. > Lisätietoja hankkeesta

Maaperän kustannustehokas kunnostaminen puihin ja bakteereihin perustuvalla in-situ menetelmällä

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään maaperän kunnostamista puihin ja bakteereihin perustuvalla in-situ menetelmällä. Kokeilut toteutetaan noin 1 500 m2 koealalla Virroilla, jonne istutetaan 10 potentiaalisesti parasta haapa- ja hybridihaapakloonia sekä kolme pajukloonia.> Lisätietoa hankkeesta

Ampumarata-alueiden valumavesien puhdistaminen turvesuodatukseen perustuvalla menetelmällä

Hankkeessa rakennetaan metallipitoisten vesien käsittelyä varten turvesuodattimia sisältävä puhdistusjärjestelmä. Puhdistusjärjestelmän toimivuutta testataan I-luokan pohjavesialueella sijaitsevassa Tyrrin ampumakeskuksessa Kouvolassa tai muussa vastaavassa ampumaratakohteessa. > Lisätietoja hankkeesta

Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristötutkimukset ja riskinarviointi (PFARA)

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä PFAS-yhdisteiden esiintymisestä ja käyttäytymisestä ympäristössä sekä tuottaa valtakunnallisesti sovellettavaa tietoa yhdisteiden kohdekohtaisiin ympäristötutkimuksiin ja riskinarviointiin. Lisäksi hankkeessa kokeillaan passiivikeräinten ja lysimetrien käyttöä PFAS-yhdisteiden tutkimisessa. > Lisätietoa hankkeesta

PIMA-maiden vanhentamisen testijärjestelmän kehittäminen – esimerkkinä lyijyä korvaavien haulien ympäristövaikutuksien tutkimukset

Hankkeen tavoitteena on PIMA-maiden vanhentamiseen liittyvän innovatiivisen testijärjestelmän kehittäminen, jonka avulla pyritään arvioimaan PIMA-maiden sekä muiden hyötykäyttö- ja jätemateriaalien liukoisuuden kehittymistä pitkällä aikavälillä nopeuttamalla vanhenemista. > Lisätietoa hankkeesta

Maaperän kunnostuksen uudet rahoitusratkaisut

Hankkeen tavoitteena poistaa ja pienentää teknisiä, taloudellisia ja aikatauluriskejä luomalla Suomeen pysyvä rahoitusrakenne, jonka avulla lisätään pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista uusilla innovatiivisilla kunnostusmenetelmillä. > Lisätietoa hankkeesta

 

 

Julkaistu 8.11.2016 klo 12.42, päivitetty 16.11.2018 klo 11.14