Anttosen vanhan ampumarata-alueen pohjavesi- ja terveysriskit arvioitiin vähäisiksi Lieksassa – Natura-alueelle tulossa ekologisia tutkimuksia

Uutinen 17.11.2021 klo 14.17

Lieksassa tehtiin ympäristöteknisiä tutkimuksia sekä riskinarviointi Anttosen vanhalla ampumarata-alueella ja se lähiympäristössä vuosien 2019–2021 aikana. Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulla Ruunaan pohjavesialueella.

Toteutettujen tutkimusten sekä Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesien virtausmallinnuksen perusteella riski pohjaveden laadun olennaiselle heikentymiselle on tulevina vuosikymmeninä pieni, mikäli vedenottomääriä ei lisätä. Satunnaisesta liikkumisesta vanhalla ampumarata-alueella ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa. Terveyshaittaa ei ole arvioitu aiheutuvan myöskään talous- tai pintaveden välityksellä.

Tutkimusten perusteella alueen itäpuolella sijaitsevalle Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle kohdistuu pintaveden välityksellä vedenlaatuun ja mahdollisesti alueen kasvistoon ja eläimistöön vaikuttavaa kuormitusta.

Anttosen vanhan ampumarata-alueen nykytilan selvitys jatkuu vuonna 2022 tarkennetuilla ekologisilla tutkimuksilla, jotka kohdistuvat alueen sedimentteihin, kasvistoon ja eliöstöön. Tarkentavat tutkimukset kohdennetaan Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle, Ulkkajokeen ja Pankajärveen.

Tarkennettujen ekologisten tutkimusten tuloksista tiedotetaan loppuvuodesta 2022.

Ympäristötekniset tutkimukset ja riskinarviointi tehtiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Lieksan kaupungin, Stora Enso Oyj:n sekä Tornator Oyj:n toimeksiannosta. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt vuosina 2019–2021 on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus: Jari Tiainen, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Lieksan kaupunki: Tuula Tirronen, 040 104 4795, tuula.tirronen@lieksa.fi

Stora Enso Oyj: Ulla Ikonen, 040 537 3764, ulla.ikonen@storaenso.com

Tornator Oyj: Juha Turunen, 040 822 8413, juha.turunen@tornator.fi

Ramboll Finland Oy: Olli Kolari, 040 682 8672, olli.kolari@ramboll.fi


  • Tulosta sivu