Kiteen Villalassa selvitettiin vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia - haitta-ainepitoisuudet pieniä

Uutinen 19.11.2021 klo 12.37

Villalan vanhalla kaatopaikalla tehtiin kesällä 2021 ympäristöteknisiä tutkimuksia. Tutkimuksilla selvitettiin kaatopaikkatäytön laajuutta ja laatua sekä kaatopaikan mahdollisia ympäristövaikutuksia. Alueen pohjaveden virtaussuunta jäi tutkimuksissa epävarmaksi, ja johtopäätösten varmistamiseksi hanketta jatketaan vuonna 2022 pohja- ja pintaveden laadun tarkkailulla.

Villalan vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut Kesälahden kunnan käytössä yhdyskuntajätteen kaatopaikkana vuosina 1971–1980. Kaatopaikka-alue on ollut vuokrattuna yksityishenkilöltä. Alue sijoittuu Kannokkosuon vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle entisen maa-ainesottoalueen reunaan.

Kesällä 2021 tehdyssä tutkimuksessa näytteitä otettiin maaperästä, jätetäytöstä, pohjavedestä ja pintavedestä. Kaatopaikkatäytössä olevat jätteet koostuivat pääosin yhdyskuntajätteestä muovista, metallista ja lasista sekä venetehtaan kuitujätteestä. Jätetäyttöä oli noin 700 m3ktr, josta jätettä noin 160 m3ktr. Muu täyttö oli peittoon käytettyä maa-ainesta.

Kaatopaikkatäytössä todetut haitta-ainepitoisuudet olivat pieniä, eikä kaatopaikan lähialueen pohjavedessä tai pintavedessä todettu selkeää kaatopaikan vaikutusta. Kaatopaikalla esiintyvien PCB-yhdisteiden ja styreenin osalta arvioitiin kulkeutumisriskiä sekä terveys- ja ekologista riskiä. Haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan niiden ominaisuuksien ja pienten kokonaismäärien vuoksi merkittävästi itäpuoleisen ojan pintaveteen tai pohjavesialueen pohjaveteen. Tutkimuksissa jäi kuitenkin epävarmaksi alueen pohjaveden virtaussuunta ja riskinarvion johtopäätösten varmentamiseksi hanketta jatketaan vuonna 2022 tarkkailemalla pohja- ja pintaveden laatua.

Edellä mainitut tekijät ja epävarmuudet huomioiden ympäristöteknisten tutkimusten pohjalta tehdyn VNa 214/2007 mukaisen riskinarvioinnin perusteella alueen haitta-aineista ja jätteistä ei arvioida aiheutuvan ympäristö- ja terveyshaittaa. Alueella ei todettu olevan puhdistustarvetta.

Selvityksen toteutti Ramboll Finland Oy, yhteistyössä Kiteen kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

Lisätietoja

Juha Kervinen, Kiteen kaupunki, 040 105 1232, juha.kervinen@kitee.fi

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Anna Naukkarinen, Ramboll Finland Oy, 040 635 2633, anna.naukkarinen@ramboll.fi

Kitee Villala
© Kuva: MLL / Kiinteistötietopalvelu

  • Tulosta sivu