Outokummun keskustaajamassa selvitetään metallipitoisen maa-aineksen laajuutta ja laatua

Uutinen 5.11.2021 klo 15.34

Outokummussa on käytetty keskustaajaman maarakentamisessa vuosikymmenten ajan kaivosteollisuuden sivutuotteita, joihin lukeutuu pääasiassa sivukiveä ja rikastushiekkaa. Nyt selvitetään, millaisia riskejä metallipitoisesta aineksesta aiheutuu ja kuinka alueella voidaan esimerkiksi uusia infraa kestävästi riskit huomioiden.

Outokummun keskustaajamassa tehdään ympäristöteknisiä tutkimuksia marras-joulukuun aikana. Tutkimuksissa otetaan maaperä-, pohjavesi- ja hulevesinäytteitä. Kaikki tutkimukset toteutetaan arkisin päiväsaikaan. Tutkimukset eivät haittaa merkittävästi keskustaajama-alueen katujen ja ulkoilureittien käyttöä tai muuta alueella liikkumista. Ihmisiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta työkoneiden läheisyydessä liikuttaessa.

Maarakentamisessa käytetty kaivosteollisuuden sivutuotteita

Outokummun keskustaajaman maarakentamisessa on käytetty vuosikymmenien ajan kaivosteollisuuden sivutuotteita, joihin lukeutuu pääasiassa sivukiveä ja rikastushiekkaa. Ei ole kuitenkaan tiedossa, kuinka laajalla alueella ja kuinka paljon sivutuotteita on käytetty. Keskustaajamassa ja sen tuntumassa on seurattu säännöllisesti ympäristön tilaa muun muassa talousvedestä, sedimenteistä, pintavedestä, jätevedenpuhdistamon lietteestä ja kaloista. Sen sijaan maa-aineksen kemiallisesta laadusta on vain vähän tietoa, joten käsitys mahdollisista ympäristö- ja terveysriskeistä on tältä osin puutteellinen.

Keskustaajaman infra on keskimäärin 60 vuotta vanhaa. Katujen sekä kunnallistekniikan saneerausten sekä mahdollisten maankäytön muutosten yhteydessä syntyy kaivumassoja, jotka sisältävät kaivosteollisuuden sivutuotteita. Aines on routivaa, joten sitä ei pystytä hyödyntämään maarakentamisessa kaikilta osin kuten aikaisemmin. Tutkimusten myötä voidaan suunnitella maa-ainesten hyödyntämistä ja sijoittamista nykylainsäädännön mukaisesti.

Nyt toteutettavien tutkimusten ensimmäisenä tavoitteena on saada tietoa maaperän laadusta, jotta kaivettavat massat voidaan sijoittaa kestävästi riskit huomioiden. Toisena tavoitteena on täydentää aikaisempia ympäristön tilan seurantatutkimuksia siten, että alueelle voidaan laatia riskinarviointi. Kolmantena tavoitteena on löytää ratkaisuja infran kustannustehokkaalle uusimiselle sekä selvittää mahdollisia rahoitusmalleja jatkotoimenpiteitä varten

Outokummun kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet keskustaajaman hankkeen toteuttamisesta. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisesti koordinoimaa KAJAK-hanketta, jossa kartoitetaan kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä kunnostustarvetta.

Hankkeeseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteuttaa Ramboll Finland Oy. Selvityksessä on aiemmin jo otettu kasvi- ja sieninäytteitä niiden kasvukauden aikana. Selvityksen tuloksista tiedotetaan keväällä 2022.

Lisätietoja

Jarkko Karvonen, kaupunkirakennejohtaja, Outokummun kaupunki, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 029 502 6235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, 040 682 8672, olli.kolari@ramboll.fi


  • Tulosta sivu