Parikkalan Saarenkylällä tehdään vanhan kaatopaikka-alueen selvityksiä

Uutinen 20.9.2021 klo 13.22

Saarenkylän vanhan kaatopaikan alueella aloitetaan syksyllä 2021 ympäristötekniset tutkimukset. Tarkoituksena on selvittää kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laatua, määrää ja laajuutta.

Saarenkylän vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut Saaren kunnan käytössä yhdyskuntajätteen ja lietteen kaatopaikkana vuosina 1959–1989. Kaatopaikka-alue on ollut vuokrattuna yksityishenkilöltä. Alue sijoittuu Saaren kirkonkylä II-luokan pohjavesialueella ja entiselle maa-ainesottoalueelle.

Saarenkylän vanhalla kaatopaikka-alueella ei ole toteutettu aikaisempia tutkimuksia. Syksyllä 2021 tehtävissä tutkimuksissa selvitetään vanhan kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laajuutta ja määrää. Tutkimusalueelta otetaan maaperä-, pohjavesi- ja pintavesinäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Alustavan aikataulun mukaisesti näytteenotto toteutetaan syys-lokakuussa 2021. Kenttätutkimukset kestävät yhteensä noin kaksi viikkoa.

Tutkimustulosten perusteella laaditaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Selvitykset valmistuvat joulukuussa 2021.

Selvityksen toteuttaa Ramboll Finland Oy, yhteistyössä Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kans-sa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

Lisätietoja

Janne Tanskanen, Parikkalan kunta, 050 571 4436, janne.tanskanen@parikkala.fi

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Anna Naukkarinen, Ramboll Finland Oy, 040 635 2633, anna.naukkarinen@ramboll.fi

Kartta kohteen sijainnista.
Kohteen sijainti on merkitty kartan keskelle sinisellä. © Kuva: MML Kiinteistötietopalvelu 8.9.2021.

  • Tulosta sivu